คู่มือเตรียมสอบเข้าธนาคารกรุงไทย ใช้สอบทุกตำแหน่ง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเข้าธนาคารกรุงไทย ใช้สอบทุกตำแหน่ง รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บเม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
ประวัตความเป็นมาของธนาคารกรุงไทย   
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย                                                                    
*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                               
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                      
*เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                    
*แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)                                                   
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ