คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305

299฿

รหัสสินค้า: KP-34305 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34305 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560       
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                    
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536            
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                  
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538                         
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                          
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                                                                                     
*พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                             
*กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560                                                    
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        
*พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                        
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2557                    
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2558                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                                                       
*การมีส่วนร่วมภาคประชาชน                                                                                      
*
*ความรู้และกระบวนการในการปฏิบัติงาน
*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม                                                                        
*การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน                                                              
*ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการการพัฒนาชุมชน                                                          
*การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                                          
*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ                                                          
*การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ   
*ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
*เทคนิคการประสาน                                                                                               
*เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                                      
*การฝึกอบรม                                                                                                                       
*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                
*การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1                                                                        
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.