คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                            
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      
*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                  
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                              
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์