คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                  
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                              
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                    
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบาย แผนทางการศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ                                             
*ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                                   
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                         
*แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                    
*การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                       
*แนวโน้มการศึกษายุคใหม่                                                                                            
*การจัดการศึกษา                                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                        
*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 
*หลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน                                                                                  
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              
*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                  
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                          
*แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
*เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ