คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                
*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                           
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          
*ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                     
*การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  
*ความรู้ด้านการผลิตสื่อการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.