คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                               
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                  
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                             
*แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation )                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์