คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ ใช้ได้ทั้ง ปวช.และ ม.3

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้  ใช้ได้ทั้ง ปวช.และ ม.3 รูปเล่ม : รูปเล่มเป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                    
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                           
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                        
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์