คู่มือเตรียมสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูกทม  ปี 2562 BC-34084

280฿

รหัสสินค้า: KP-34084 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูกทม  ปี 2562 BC-34084 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน      
*นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                    
*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                                              
*แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                          
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528                                             
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554                                                                                                               
*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                   
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                   
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                           
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                      
*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551