คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                             
*การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                           
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                     
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์