คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BฺB-119

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BฺB-119 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                               
*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                          
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                    
*พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               
*มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                             
*ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบท่อ ปั้ม วาล์วและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตราย       จากฟ้าผ่า ความมั่นคงแข็งแรงของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                      
*ความรู้ด้านโรงไฟฟ้า และระบบผลิตพลังงาน                                                                       
*เทคโนโลยีพลังงาน ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                «แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน                                                                                       «แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                           «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2       «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.