คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                             
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                     
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                        
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                       
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                      
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                    
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                      
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)              
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์