คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                 
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                             
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                     
*โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                               
*โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                                                                                           
*โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน                                                                      
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560                                         
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์