คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BC-34206

260฿

รหัสสินค้า: KP-34206 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ วิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BC-34206 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*วิชาภาษาไทย         «แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา                                                               «แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ                                                                                  «แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                    «แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ                                                                                «แนวข้อสอบ การเติมคำ                                                                                               «แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                                            «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1                                                                                        «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              
*
*ภาษาอังกฤษ         «แนวข้อสอบ ภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                              «แนวข้อสอบ ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                           «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              «แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                                  «รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                 
*
*ความรู้ทั่วไป         «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                     «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2          .                                                                                   «แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             
*การทหารของไทย                                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                               «รวมแนวข้อสอบ