คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                   
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                           
*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                     
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                 
*แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้                                                                                  
*จิตวิทยาการศึกษา                                                                                                     
*แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา                                                                                  
*สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                                           
*แนวข้อสอบ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                       
*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                     
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา