คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             
*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                       
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                  
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                         
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                                       «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์