คู่มือเตรียมสอบกลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ปี 2562 BC-34015

270฿

รหัสสินค้า: KP-34015 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบกลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ปี 2562 BC-34015 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว  
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*วิชาภาษาไทย         -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)         -แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 -แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                -การใช้ Microsoft Power Point พร้อมแนวข้อสอบ                                                          -แนวข้อสอบ Internet                                                                                          -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       -แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                -แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          -แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         -แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                    -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                 -แนวข้อสอบช่างเครื่องยนต์                                                                                   -แนวข้อสอบช่างกล                                                                                            -แนวข้อสอบช่างเครื่องกล                                                                                       -แนวข้อสอบช่างไฟฟ้ากำลัง                                                                                   -แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า                                                                                           -แนวข้อสอบรวม ช่างเทคนิค