เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33537

270฿

รหัสสินค้า: KP-33537 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ธ.ก.ส. ปี 2562 BC-33537
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                      
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์