คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 
*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                      
*ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                      
*ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                                             
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                              
*ความรู้ด้าน การรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  (Word, Excel, Powerpoint)                           
*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                           
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                       
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา