คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33568

270฿

รหัสสินค้า: KP-33568 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33568
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           
*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง                                                                                    
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                              
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                          
*แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม