คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33575

270฿

รหัสสินค้า: KP-33575 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ปี 2562 BC-33575
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           
*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        
*ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ                                                                        
*การกำหนดนโยบายสาธารณะ                                                                                        
*การนำนโยบายไปปฏิบัติ                                                                                              
*การประเมินผลนโยบายสาธารณะ                                                                                   
*การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                 
*การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                   
*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ                                                               
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 
*แนวข้อสอบ การวางแผน/การบริหารจัดการโครงการ                                                   
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                               
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม