คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                        «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                            
*การจัดหา                                                                                                              
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                   
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                        
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                          
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                          «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                            «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์