คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
สารบัญ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2562                                                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                          
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                  
*การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                             
*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                
*การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                                                         
*การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                                               
*การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย                                                                                                                                    
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                                                  
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                                                      
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                                          
*ความรู้ด้านการตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                                    
*การติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                                                              
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                                                                                                       
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                             
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                            
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.