คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                  
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                   
*การจัดหา                                                                                                                    
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                       
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                               
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                 
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์