คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ปี 2562 BB-104

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ปี 2562 BB-104
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร                                                                  
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                               
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                                     
*ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                             
*การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                  
*อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร                                                                               
*การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                                
*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์