คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                               
*พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                           
*กฎกระทรวงฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        
*กฎกระทรวงฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        
*กฎกระทรวงฉบับที่ 24(พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         
*กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                       
*กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2517)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        
*กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561                         
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561                                 
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                               
*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560                                                                                                               
*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2561                                           
*กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561                                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่                                                                                              
*การบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป                                                                            
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ ด้านเหมืองแร่                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์