คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                       
*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562                                                                                                               
*ระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556                                         
*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผน แก้ไขบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2554                                                                                           
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561             
*การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม                                                             
*จิตวิทยาทั่วไป                                                                                                                   
*อาชญาวิทยา                                                                                                           
*การสืบเสาะและพินิจและเยาวชนผู้กระทำความผิด                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา                                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง