คู่มือเตรียมสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562
สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                      
*แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข                                                                                         
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                   
*แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                        
* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)    
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                       
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                          
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาตามอัธยาศัย                                                 
*บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                             
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                               
*การจัดการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                            
*การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน                  การเขียนโครงการ                                                                                                        
*แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                                   
*แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้