คู่มือเตรียมสอบ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ฯลฯ (อก.3.) ปี 2562 BC- 33766

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33766 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ฯลฯ (อก.3.) ปี 2562 BC- 33766
สารบัญ
ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)
*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                 
*รวมแนวข้อสอบทักษะด้านอำนวยการ                                                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 
*ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ                                                                  
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                           
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                            
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                     
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                    
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                           
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                     
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                    
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                               
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                  
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                                                                                      
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562