คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลปากช่องนานา                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                 
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549          
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
*การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                 
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                  
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                    
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                               
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                        
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                   
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์