คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                     
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.