คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                     
*การบริหารจัดการความรู้                                                                                              
*การพัฒนาองค์ความรู้                                                                                                 
*การสร้างองค์ความรู้                                                                                                   
*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                 
*การประเมิน และการกำหนดตัวชี้วัด                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*การบริหารจัดการกองทุน                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                     
*แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                   
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการความรู้