คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780

270฿

รหัสสินค้า: KP-33780 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                 
*นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                  
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                        
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550           
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                         
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                      
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                             
*ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                     
*ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์