คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2562 BB-113 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2562 BB-113 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                            
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  
*การเขียนหนังสือติดราชการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                             
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์