คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33841 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33841 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33841 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                           
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                       
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                         «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                               «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                 
*การจัดทำแผนงานโครงการ                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                                    «แนวข้อสอบ การวางแผน การจัดทำแผน แผนงาน/โครงการ                                                      «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)