คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33865 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33865 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33865 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                          
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                             «แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                                       «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                                «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)