คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                            
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว                                                                        
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์