คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BB-114 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BB-114 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร       
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*งานด้านสื่อสารมวลชน และหลักการสื่อสาร                                                                         
*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                           
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                  
*การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 
*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                       
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)