คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BB-115 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BB-115 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                           
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล                                                             «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                     2