คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                             «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                        «แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                                        «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์