คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                              
*การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                                           «แนวข้อสอบ Microsoft Excel    
*การใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                                            «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                                «แนวข้อสอบ การคำนวณ                                                                                        
*ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล                                                                                                 «แนวข้อสอบ การจัดการข้อมูล                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*งานบริหารอาคารสถานที่                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                 «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                                   «แนวข้อสอบ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                         «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                      «แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                        «แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                            «แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม