คู่มือสอบสายงาน สัสดี สอบเลื่อนฐานะ จากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก BC-33896 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33896 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบสายงาน สัสดี สอบเลื่อนฐานะ จากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก BC-33896 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*วิชาภาษาไทย     «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                       «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                       «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                       «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                                       «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                                  
*วิชาภาษาอังกฤษ     «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.(ความเข้าใจในการอ่านบทความ Reading Comprehension)                 «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.(คำศัพท์ Vocabulary)                                                           «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.(ไวยากรณ์ Grammar หรือโครงสร้าง Structure)                             «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.(การสนทนา (Conversation )                                                  «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                               
*วิชาการศาสนาและศีลธรรม                                                                               
*ความรู้ด้านศาสนาและศีลธรรม                                                                                          «  แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.                                                                           «  แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.                                                                      
*วิชาความรู้รอบตัว
* สถานการณ์สำคัญ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                              «  แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                               
*วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
*พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497                                                                            «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516                                                                                       
*วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี
*การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี                                                                                          «แนวข้อสอบรวม