คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                         
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                          
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                  
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ                                                                                                             
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      
*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*การดำเนินงานโครงการติดตาประเมินผล                                                                           
*แนวข้อสอบการดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                  
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์