คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                               «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                   
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                                   «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.