คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน ปรับปรุงใหม่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน ปรับปรุงใหม่ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป   
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                    
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์