คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                               «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501                                                                               
*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                       
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*การเงิน การคลัง และการงบประมาณ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                           «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1.                                                                                         «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2.                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์