คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33933 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933  รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                  1       «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          4       «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             42
*พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562                                                   59
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                66       «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                             77
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      83       «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  103
*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                112
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       140
*แผนงาน การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                              146
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    159
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 165
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               172
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 182
*การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                                                                   199       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              222       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              245       «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              265
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             275