สรุปเก็งข้อสอบวิชาจริยธรรม หลักสูตร เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พร้อมวิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ

150฿

คำอธิบาย

สรุปเก็งข้อสอบวิชาจริยธรรม หลักสูตร เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พร้อมวิเคราะห์และเฉลยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ
สารบัญ
บทที่ 1  ขอบข่ายเนื้อหาวิชาจริยธรรม

  1. ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม จริยศึกษาและศีลธรรม
  2. ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ
  3. ศาสนาสำคัญของโลก
  4. แนะนำหนังสือและ Website สำหรับอ่านประกอบวิชาจริยธรรม
  5. แนวข้อสอบวิชาจริยธรรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวย 15 ข้อ

บทที่ 2 สรุปเก็งข้อสอบวิชาจริยธรรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจปีนี้ บทที่ 3 การศึกษาพุทธศาสนาในเชิงหลักธรรม : หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บทที่ 4 สรุปเนื้อหาจริยธรรม ชุดมงคลชีวิต 38 ประการ บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาจริยธรรม ชุดมารยาทของชาวพุทธ บทที่ 6 การอ่านภาษาบาลีและพุทธศาสนสุภาษิต บทที่ 7 ศาสนาสำคัญของโลก บทที่ 8 ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาจริยธรรม ชุดที่ 1 – 46 หนังสืออ้างอิง ประวัติผู้รวบรวมและเรียบเรียง