คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33988 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                   
*ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                                                              
*ความรู้ด้านเคมี                                                                                                        
*ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                        
*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                                «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                                     «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                           
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)