คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                        
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  
*การกำกับดูแลองค์การที่ดี                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

Scroll to Top