คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                    
*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                          
*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                 
*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                           
*การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                      
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์